วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

        ศูนย์แบบฝึกนักเรียน ได้รวบรวมข้อสอบคิดวิเคราะห์  ข้อสอบกลาง และแนวข้อสอบ o-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6  ทุกวิชาไว้ต้อนรับนักเรียนทุกคนที่มีความต้องการฝึกฝนตนเองเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความก้าวหน้าอยู่เสมอ